ویار

دلــــــمم می خاست بگـــــــم :

منــــــو بــــــــه حال من رَهـــــــا نکــــن

تــــو کــــه برای مـــــن هــــمه کســــــی

ولی واقعیت چیز دیگه س .. خیلی چیزاعوض شده،خیلی چیــــــزا تــــموم!..

/ 5 نظر / 11 بازدید
عسل

چند وقتـﮯست هر چـﮧ مـﮯگردم هیچ حرفـﮯ بهتر از سڪــــــــــــــــــــــوت پیدا نـِمـﮯڪنم نگآهم امٌـآ . . . گاهـﮯ حرف مـﮯ زند گاهـﮯ فریــآد مـﮯڪشد و من همیشـﮧ بـﮧ دنبال ڪسـﮯ مـﮯگردم ڪـﮧ بفهمد این نگآه خستـﮧ چـﮧ مـﮯخوآهد بگویـــــد ...

عسل

[گل][گل][گل][گل][گل]

عسل

ツبــ ـه بـ َـعـ ـضــ ــیــ ـ ــآ بـ ــآیــ َــد گــ ُـفــ ـــت :ツ اگـ ـ ـه از مــ َـن خـ ـوشـ ِــت نـ ِـمـ ــیـ ـ ـآد بـ ــه دَرَک چـ ــون مــ َـن اصـ ــلـ ـ ــآ جـ ـوری رَفـ ـتـ ـ ــآر نـ ِـمـ ــیــ ــکــ ـ ـَـردَم کـ ــه تــ ـو خـ ــوشـ ـ ـ ِـــت بـ ــیــ ـ ـــآد[نیشخند][چشمک][گل]

مهران

تیم فوتبال پرسپولیس عنوان بهترین خط دفاع سال 2013 فوتبال جهان را به خود اختصاص داد. من دیگه حرفی ندارم.......[خنده][چشمک]

عسل

چـقـدر خـوبـه یـکـی باشه کـه بـغـلـت کـنـه . . . سـرتـو بـزاری روی سـیـنـش آرومـت کـنـه . . . حـُرم نـفـس هـاش تـنـت ُ داغ کـنـه . . . عـطـر دسـتـاش مـوهـاتـو نـوازش کـنـه . . . چـقـدر خـوبـه کـه آروم دم گـوشـت بـگـه . . . غـصـه نـخـوری هـا , من دوستت دارم . . . ! ----- [گل][گل][گل]