هذیان هـــای دو دیوانـــــه

" قطارهـــــا
همیــــــشه قبل ازینــــــکه آمـــــده باشنــــــد
رفتـــــــه اند ... "

..............................

اختصاصی پ : فقط یـــــه خطای دید ســـــــاده بــــــــود . . .

راشدخدایی : قطار همونیه که رو ریل میره؟

اختصاصی پ : آره همونه کــــه میره .. فقط میــــــره

راشدخدایی : خب پس چجوری بنزین میزنه؟

اختصاصی پ : بنزین نمــــی زنــــه .. مجبوره بره،چون بایـــد بــــره!.. یکــی قطارُ مـــی بره کــــه قطار همونو می بـــــــره ..

راشدخدایی : مسافر هم نمیزنه؟

اختصاصی پ : وقتــی کســی جا می مونـــه وبـــهش نمیرسه،ینــی مسافر نمیزنـــه .. این مسافران کـــه باید بهـش برسن!! اگــه دیر کنن اون میـــره

راشدخدایی : اُخ اُخ...ترجیح میدم سوار لنج بشم!

اختصاصی پ : لنــــج هم میره .. دریاهم موربـــــه!..

.....................................

/ 0 نظر / 22 بازدید