یاد

نــه بــــی تـــو سکـوت .. نــه بـــی تـــو ســخن
بــــه یاد تــــو بودم .. بـــــه یاد تــــــو ، مَــــن ...

ببـــین غَــــم تو ، رســـــیده بــه جان و دمــیده به تَن
ببـــین غـــم تــو ، رســــیده بــه جانـــم .. بگـــو چه کُــنم ..؟ 

/ 7 نظر / 12 بازدید
عسل

هَر چه میخواهد دٍل تـَنـگـت…. ســــاکـــت! کسی دَرک نَخواهد کرد….. +آپم[گل]

عسل

کــــــاش اون لحظه ای که یکی ازم میپرسه حالت چطوره ؟ وجواب میدم خوبم... کسی باشه که محکم بغلم کنه و آروم تو گوشم بگه: "میدونــــــم که خـــــــوب نیستــــی.. "[گل]

عسل

حالی که پـــــــریشان است ! احتیـــــــــــاج به آرامش دارد ؛ نه سرزنش .... کـــــاش می فهمیدنــــــد ... !!![دلشکسته][گل]

مرضیه

فونت رو درشت کن چشام سو نداره مااااااااااااادر

خسرو پيري

هـنـگامـی کـه در زنـدگی اوج مـیـگیـری ، دوسـتـانـت مـی فـهمـند تـو چـه کسـی بـــودی ! امـا هـنگامـی کـه در زنـدگی بـه زمـین مـی خـوری ، آنـوقـت تـو میـفهـمـی کـه دوستـانـت چـه کـسـانـی بـودنـد . . . [گل][گل][گل][گل]

عسل

دلـَــــــــــــــــــم، پُــر از زَخـــــــــــــم هایی ست که قرار است وقتی بـــــُـــــزرگ شدم فراموشــشان کــنم...![گل]

عسل

نه که زندگی را جدی گرفته ام... نه... من... میان چند اتفاق ساده گیر کرده ام...[گل] ********* اگر با تبادل لینک موافقی خبرم کن[گل]