پ ن

یادتـــه می گفـــتی : من یئـــونم ؛ تــــو موهیول ..؟

نــــه .. یادت نیست!..

.........................................................

پ ن : چه شب هـــایی!..

..................................

پ ن : امشب خونه مون زیارت عاشورا بود.خیلی خوب بود!..

/ 0 نظر / 23 بازدید