# هذیان

هذیان هـــای دو دیوانـــــه

" قطارهـــــاهمیــــــشه قبل ازینــــــکه آمـــــده باشنــــــدرفتـــــــه اند ... " .............................. اختصاصی پ : فقط یـــــه خطای دید ســـــــاده بــــــــود . . . راشدخدایی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 20 بازدید